Tư vấn các giải pháp về Công nghệ Thông tin và Quản trị hệ thống

     

-         Quản trị và cấu hình hệ thống máy chủ cho doanh nghiệp, công ty theo yêu cầu.
-         Quản trị hệ thống Website.
-         Tư vấn thiết kế, xây dựng các mô hình lắp đặt hệ thống máy chủ.