Tư vấn, thiết kế phần mềm

     

-         Tư vấn thiết kế phần mềm quản lí doanh nghiệp.
-         Tư vấn thiết kế phần mềm quản lí bán hàng.
-         Tư vấn thiết kế phần mềm theo yêu cầu.
-         Hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp giải pháp xử lý sự cố phần mềm.